"Toàn thể đảng viên và cán bộ từ Nam đến Bắc, bất kỳ mới, cũ, bất kỳ ngành nào, bất kỳ trong quân đội hay là ở địa phương, bất kỳ nông thôn hay là thành thị, phải đoàn kết chặt chẽ, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị của mình; phải thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ"

- Trích nội dung phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 7 (khóa II) mở rộng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 12/3/1955.