Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 29/06/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Gạo Việt rộng đường đi Châu Âu.

- Gặp gỡ chủ dự án con thuyền tái chế chở ước mơ cho trẻ em ung thư.

- Sôi động sắc màu văn hóa Hà Nội.