Trung tâm hành động bom mìn quốc gia và tổ chức HALO Trust vừa tiến hành khảo sát, làm cơ sở tham mưu, điều phối và xây dựng dự án dò tìm, xử lý vật liệu nổ và giúp đỡ đời sống nạn nhân bom mìn tại Quảng Nam.