Với những nỗ lực của quân đội trong những năm qua, hàng trăm ngàn hecta đất đai ô nhiễm bom mìn, điôxin đã được làm sạch, bàn giao cho người dân, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, góp phần giải tỏa áp lực về đất ở, đất sản xuất và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất nhiều, đặc biệt là nhiệm vụ tẩy độc dioxin tại 7 sân bay quân sự trọng điểm và nhiều khu vực trên cả nước. Thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục tích cực phối hợp, triển khai các biện pháp để làm sạch bom mìn, vật liệu nổ, và chất độc hóa học trên những vùng đất bị ô nhiễm, tạo quỹ đất cho các địa phương phát triển kinh tế, đồng thời nghiên cứu bàn giao một phần diện tích đất quốc phòng chuyển sang mục đích phát triển kinh tế xã hội cấp thiết.