Quân đoàn 1 vừa hoàn thành diễn tập Chỉ huy – Cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có thực binh, bắn đạn thật cho chiến sĩ nhập ngũ năm 2020. Tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 đã diễn ra những nội dung cuối của cuộc diễn tập, trọng tâm là thực binh diễn tập hiệp đồng binh chủng có bắn đạn thật. Trong diễn tập năm nay, Quân đoàn 1 đã đưa vào nhiều nội dung thử thách bộ đội, bảo đảm cho diễn tập sát điều kiện thực tế huấn luyện cũng như thích ứng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.