Quân dân xung kích đẩy lùi Covid

Sáng tác: Cao Trung Nguyên (Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa)

Biểu diễn: Cán bộ Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa