Đổi mới, sáng tạo, yêu ngành say nghề là bí quyết để các nữ nhà giáo quân đội vừa "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", vừa không ngừng đổi mới, sáng tạo để khẳng định vai trò và vị thế trong từng lĩnh vực công tác đặc thù.