Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khoa  học và công nghệ quân sự trong Quân đội cũng có những chuyển biến mạnh mẽ, nhất là về số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật.