Đồng Nai là một tỉnh công nghiệp với trên 25.000 doanh nghiệp, trong đó có hơn 1.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI, với số vốn đầu tư trên 2,4 tỷ USD. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quốc phòng an ninh. Nhận thức rõ điều này, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng và phát triển lực lượng tự vệ sát với yêu cầu thực tiễn, phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các khu công nghiệp. Mời quý vị và các đồng chí đến với một số đơn vị tự vệ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Xây dựng lực lượng tự vệ từ những nhân sự chủ chốt.

- Phát triển lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp FDI có tổ chức Đảng.