Những người lính mang quân hàm xanh với tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, sách báo pháp luật vượt nắng thắng mưa đến với  nhân dân vùng biên giới. Hơn 3 năm kể từ khi đi vào thực tiễn, đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên gới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016 nối tiếp là 2017 - 2021 do bộ đội biên phòng làm lòng cốt đã góp phần tạo lên những chuyển biến quan trọng trong tình hình chính trị xã hội khu vực biên giới.