Với chức năng là cơ quan tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo chỉ huy các cấp thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng và cơ yếu, Ngành Pháp chế quân đội được thành lập với các thế hệ cán bộ, nhân viên Pháp chế toàn quân đã cùng nhau vượt khó, khẳng định dấu ấn với những bước chuyển mạnh mẽ của công tác pháp chế trong quân đội. Trên chặng đường vinh quang ấy, họ đã nối nhau viết nên truyền thống "Tuyệt đối trung thành, giữ vững nguyên tắc, thượng tôn pháp luật, chủ động sáng tạo, đoàn kết thống nhất".