Tổ chức Hồi Giáo (OIC) đã phản đối kế hoạch hòa bình Trung Đông do Tổng thống Hoa kỳ Donald Trump đề xuất, đồng thời kêu gọi 57 nước thành viên không hỗ trợ thực thi văn kiện này.