Theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong tháng 10 Bộ đã phải công bố sách giáo khoa chính thức cho chương trình giáo dục phổ thông mới, tuy nhiên đến thời điểm này, sách như thế nào các địa phương vẫn không hề hay biết, trong khi đó các địa phương sẽ phải chọn ra một trong số 5 bộ sách cho chương trình mới. Để đảm bảo cho kịp tiến độ, nhiều nơi đã phải đào tạo chay cho giáo viên mà không có sách, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến mức độ tiếp thu của các giáo viên.