Cuộc tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 hoàn toàn thắng lợi, số cử tri đi bầu lên đến hơn 89%. Đây là một con số không hề khiêm tốn trong thời kỳ ấy. Báo Quốc Hội đã thực hiện được trọn vẹn lời hứa của mình là làm cho cuộc vận động tổng tuyển cử rầm rộ hơn, cổ vũ cho chế độ Dân chủ cộng hòa, một chế độ đã đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân ta hơn 75 năm qua, một chế độ mà Đảng và nhân dân ta vẫn đang kế thừa và phát huy trong thời đại mới.