Nhiều năm qua, nhờ đổi mới công nghệ, chủ động nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm ở các đơn vị. Tại Nhà máy Z115, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng việc gắn hiệu quả thực hiện nhiệm vụ "nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh” với công tác “bảo đảm an toàn lao động, bảo đảm sức khỏe, môi trường giúp người lao động yên tâm công tác.