Lớp cha trước, lớp con sau đã thành đồng chí chung câu quân hành. Những ai đã trải qua môi trường quân đội đều vẹn nguyên trong tim lời thề "Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt, trên tình thương yêu giai cấp, hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận, thực hiện toàn quân một ý chí". Chính tình cảm đồng chí, đồng đội như anh em ruột thịt đã xây đắp nên ngôi nhà chung thắm tình đồng đội mà hiếm nơi nào có được. Đó là cội nguồn sức mạnh để Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.