Những nội dung chính có trong chương trình 8 Phim:

- "Đại gia Gatsby" sẽ có bản truyền hình.

- Nghệ sĩ Vân Dung xông đất 8 phim.