Hướng dẫn bà con phát triển đàn đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa, hướng dẫn vận động nhân dân xây dựng mô hình kinh tế phù hợp để tận dụng hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của trên để xây dựng các cơ sở hạ tầng, cải thiện cuộc sống cho nhân dân... Những hướng đi này của cấp ủy chính quyền địa phương mà người dân ở bản Cò Chạy nói riêng và nhân dân xã Mường Pồn nói chung đã từng bước vượt qua đói nghèo, nâng cao được mức sống và vững bước đi trên con đường xây dựng nông thôn mới.