Thời gian gần đây, tình hình cháy nổ, hỏa hoạn diễn biến phức tạp trên cả nước. Để chủ động phòng ngừa cháy nổ, ngành xăng dầu quân đội đã tổ chức hướng dẫn các kho xăng dầu  bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch phòng cháy, chữa cháy kho xăng dầu, sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới vì mục tiêu cao nhất, giữ vững an toàn kho.