Trong 5 năm qua, các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật đã gắn kết chặt chẽ việc tổ chức phong trào thi đua quyết thắng. Với việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ Hồ", đây là cơ sở giúp Tổng cục kỹ thuật thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược về công tác kỹ thuật quân sự và đảm bảo công tác kỹ thuật toàn quân. Từng cơ quan, đơn vị đã chủ động sáng tạo và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua phù hợp với thực tế các nhiệm vụ chuyên ngành.