"Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ"

- Trích trong Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp chỉnh huấn khóa II của Bộ Công an vào ngày 16/5/1959 -