Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của những làn điệu hát Xoan ở Phú Thọ.