Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và những kẻ cơ hội, cực đoan trong thời gian gần đây trong chương trình Nhận diện sự thật - "Lại trò chọc gậy bánh xe".