Có thể nói nước Nga có một vị trí và tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại quê hương của cuộc Cách mạng Tháng Mười, Người đã trực tiếp nghiên cứu lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội hiện thực theo hình mẫu nước Nga Xô Viết, tích cực học tập, tiếp thu nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, lý luận đấu tranh cách mạng vô sản và đấu tranh giải phóng dân tộc, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu về xây dựng nhà nước và chính quyền công nông, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cũng chính nơi đây Người đã tìm thấy ánh sáng trí tuệ của chủ nghĩa Lê Nin, từ đây cách mạng Việt Nam bước sang một trang mới dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và sự giúp đỡ nhiệt tình của người anh lớn, người bạn tốt nước Nga Xô Viết.