Lợi dụng tôn giáo để xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điểm nóng và tạo cớ cho bên ngoài can thiệp vào nội bộ nước ta là một thủ đoạn hết sức thâm độc và nguy hiểm trong chiến lược diễn biến hoàn bình của các thế lực thù địch phản động. Trong chương trình Người quan sát phát sóng ngày 16/03, mời quý vị và các bạn cùng các khách mời của chương trình làm rõ thêm các âm mưu và thủ đoạn nguy hiểm này.