Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với công tác Huấn luyện dự bị động viên năm 2021 của LLVT cả nước.