"Bảo hiểm xã hội là một hệ thống trụ cột chính của an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước. Phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hướng tới bao phủ toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội là một trong những quan điểm chỉ đạo cảu Đảng ta. Bên cạnh BHXH bắt buộc thì BHXH tự nguyện là một chính sách an sinh xã hội nhằm khuyến khích sự tham gia và hưởng lợi của người lao động khu vực phi chính thức". Chương trình Hộp thư quốc phòng - Số 55 sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí giải đáp những thắc mắc xung quanh BHXH tự nguyện.