Phóng sự ảnh - Số 1950: "Hoàng Su Phì mùa nước đổ".