Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm qua đã bỏ phiếu bầu Albania, Braxin, Gabon, Ghana, và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2022.