Phóng sự ảnh - Số 2378: Hà Nội chủ động phòng, chống dịch Covid-19.