Từ năm 2017 đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử nhiều nữ sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Các nữ quân nhân này được tuyển chọn từ nhiều lực lượng khác nhau, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Liên hợp quốc về chuyên môn, nghiệp vụ; trong đó, có nhiều vị trí lần đầu tiên Việt Nam cử người tham gia và lại được đảm nhiệm bởi một nữ quân nhân. Khắc phục mọi khó khăn, họ đã thực sự lan tỏa phẩm chất, năng lực của nữ quân nhân Việt Nam trong môi trường quốc tế.