"Tiểu đội Tiếng Anh 4A" - Đó là mô hình độc đáo của tuổi trẻ trường Cao đẳng Hậu cần 1, Tổng cục Hậu cần nhằm khuyến khích sự năng động, sáng tạo và yêu thích của đoàn viên, thanh niên đối với việc học ngoại ngữ. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với những Tiểu đội đặc biệt này.