“Kỷ luật là sức mạnh của quân đội”, do vậy, khi tăng cường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, các đơn vị quân đội cũng luôn duy trì nghiêm kỷ luật, ý thức tự giác của mỗi quân nhân. Cán bộ, chiến sĩ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đoàn đoàn kết, chuẩn mực phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các biện pháp giãn cách và tận tâm, tận tình hỗ trợ để người dân không thiếu lương thực, thực phẩm để thực hiện“Ai ở đâu thì ở đó”.