Bản tin Đối ngoại Quốc phòng số 176 có một số nội dung chính sau đây:

- Thúc đẩy nhiều nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc.

- Bước phát triển mới trong quan hệ quốc phòng Việt Nam - Canada.

- Dạ hội gắn kết các học viên quân sự quốc tế.