Bản tin Đối ngoại Quốc phòng số 146 có những nội dung chính sau đây:

- Xử lý các điểm nóng Dioxin mở cánh cửa hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ.

- Thúc đẩy nhiều nội dung hợp tác Quốc phòng Việt Nam - New Zealand.

- Đời sống nâng cao hơn từ kết nghĩa.