Phóng sự ảnh - Số 1419: "Diễn tập chung về cứu trợ thảm họa, dịch bệnh".