Phóng sự ảnh - Số 2539: "Diễn biến mới về dịch Covid-19".