Năm học đến, toàn xã hội lại quan tâm nhiều hơn đến vấn đề trường lớp, quá tải, nhưng bên cạnh đó, có một thực tế là dù xây trường mới nhưng đội ngũ giáo viên ở đâu để đáp ứng lại là một bài toàn khó đối với các cấp, các ngành. Không chỉ ở những nơi miền núi, mà ngay cả đồng bằng, thành phố cũng vô cùng thiếu giáo viên. Không có biên chế, nhiều trường đành phải thuê giáo viên hợp đồng, nhưng cũng rất khó để có đủ số giáo viên cần thiết, đặc biệt khi chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai.