Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 117:

- Việt Nam - Lào: Thống nhất tiếp tục tìm kiếm cho đến khi không còn thông tin về nơi án táng liệt sĩ.

- Bình Định: Khảo sát vị trí nghi ngờ có nhiều HCLS Trung đoàn 95, Quân khu 5.

- Tìm thông tin nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Đức Quang.