Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông đã không phù hợp.