Dạ hội "Thanh niên quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng".