Dù đã gần 90 nhưng đại tá Nguyễn Quí Hải vẫn còn rất minh mẫn. Nguyên là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, từng tham gia chiến trường Quảng Trị năm 1972, ông còn là cha đẻ bộ môn Cờ tư lệnh - một bộ môn cờ thuần Việt mang đậm văn hóa, tinh thần yêu nước của dân tộc.