Phóng sự ảnh - Số 2344: "Chung tay mua vải hỗ trợ nhân dân vùng dịch".