Là lực lượng xung kích, nòng cốt, đi đầu trên mặt trận chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các đơn vị trong quân đội đã chủ động xây dựng cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt, chuyên sâu tham gia đấu tranh, đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức đấu tranh nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ này. Trên mặt trận không tiếng súng ấy cũng đã chứng kiến sự xông pha, đóng góp tích cực của các nữ quân nhân.