Điều 10 - Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015 quy định các hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.