Bản tin Đối ngoại Quốc phòng số 124 có những nội dung chính sau đây:

- Quan hệ Việt Nam - Cuba thể hiện sự tin cậy rất cao

- Giao lưu biên giới là điểm sáng trong quan hệ quốc phòng Việt - Trung