Những người trẻ là tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để có thể gánh vác trên vai sứ mệnh trọng đại ấy thì khi còn ngồi trên ghế nhà trường một trong những hành trang các em được trang bị đó là những bài học tinh thần như lòng yêu nước, niềm tin, lý tưởng, trách nhiệm cao đẹp của tuổi trẻ với Tổ quốc. Chính tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Hà Nội 2 những bài học như thế đang được đắp bồi.