Bộ trưởng Ngoại giao các nước Asean ngày 09/4/2020 đã nhất trí thành lập một quỹ ứng phó với đại dịch Covid-19.