Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với Nghệ sĩ Xuân Dương và những vai phản diện trên chiếu Chèo chiến sĩ.